Cul Teste f Stom a i Sem II Tril 14 Teme - Free Download PDF Ebook

Pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale, - Free Documents

Chisturi, tumori benigne şi osteopatii ale oaselor maxilare Tumori maligne oro-maxilo-faciale Patologia articulaţiei temporo-mandibulare Patologia glandelor salivare Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe. Despicături labio-maxilo-palatine Aparate şi proteze în chirurgia oro-maxilo-facială Durerea In teritoriul oro-maxilo-facial Nevralgia de trigemen Marea diversitate astructurilor histologice care intră în alcătuirea teritoriului oro-maxilo-facial implicăexistenţa a numeroase varietăţi tumorale, dificil de definit, clasificat şi mai ales diferenţiatclinic.

DefiniţiiHiperplazia este constituită dintr-o masătisulară proliferativă, bine diferenţiată, care esteîntr-o oarecare măsură autolimitantă, neavândcapacitatea de creştere autonomă.

Atât clinic,cât şi histopatologic, se aseamănă cu o tumorăpropriu-zisă, atât prin aspectul macroscopic, câtşi prin caracterele de celularitate crescută. Apariţia şi evoluţia acestor hiperplazii poate fi îngeneral asociată cu prezenţa unui factorstimulator, de obicei un microtraumatism cronic,leziunea putându-se remite odată cu dispariţiaacestui factor.

Cul Teste f Stom a i Sem II Tril 14 Teme 20170303

Hipertrofia se diferenţiază dehiperplazie prin faptul că se datorează creşteriivolumetrice a celulelor şi nu multiplicăriiacestora, având de asemenea ca rezultat oaparentă proliferare a respectivului ţesut. Hamartomul reprezintă o proliferaredismorfică a ţesutului din care derivă, care nuare capacitatea unei creşteri autonomecontinue, ci mai degrabă prezintă o dezvoltareparalelă cu cea a întregului organism.

Distincţiadintre un hamartom şi o tumoră benignăpropriu-zisă este adeseori arbitrară; în fapt,majoritatea tumorilor benigne ale sugarului şicopilului mic sunt hamartoame de dezvoltare.

Exemplele tipice de hamartoame ale părţilor moisunt în primul rând aşa-numitele tumorivasculare hemangioamele, limfangioameleetc. Pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale ale hamartoamelor sunt caracterulautolimitant la un moment dat al evoluţiei lor şifaptul că nu infiltrează pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale adiacente.

Coriostomul este similar hamartomului,cu deosebirea că proliferarea dismorfică provinedin ţesuturi care nu sunt prezente în modobişnuit la locul de apariţie. Exemple în acestsens sunt chisturile gastrointestinaleheterotopice care pot fi prezente la copii;prezenţa de structuri cartilaginoase sau osoaseîn parenchimul lingual condromul sau osteomulde pe faţa dorsală a limbii - extrem de rare ;prezenţa de ţesut tiroidian în baza limbii guşalinguală.

O altă entitate considerată coriostomeste prezenţa extrem de frecventă a glandelorsebacee ectopice în special pe mucoasa jugală,aşa numitele granulaţii Fordyce.

Teratomul este o tumoră propriu-zisă dedezvoltare, cu capacitatea de creştere continuă,fără a avea caracter autolimitant. Este constituitdin ţesuturi de la distanţă faţă de pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale deapariţie, cu origine în toate straturilegerminative.

Compendiu De Chirurgie Oro-maxilo-faciala - Alexandru Bucur

Apar cel mai adesea la nivelulovarului unde sunt în general benigne sautesticulului unde sunt în general maligne. Deexemplu, teratomul chistic al ovarului conţinestructuri variate foliculi piloşi, glande sebacee,structuri dentare sau osoase.

Teratoamele aparşi în teritoriul oro-maxilo-facial, în special lanivelul planşeului bucal chistul teratoid saumai rar la nivelul oaselor maxilare sau înregiunea cervicală.

Tumorile benigne propriu-zise suntproliferări dismorfice de ţesuturi, ireversibile, cucapacitate de creştere continuă, autonomă şiteoretic nelimitată. Tumorile benigne au oevoluţie continuă, de cele mai multe ori lentă,stoparea acesteia putându-se face doar prinextirpare completă.

pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale

Creşterea tumorală benignăse face prin împingerea ţesuturilor adiacente şinu prin infiltrareaceste tumori neavândcaracter metastazant. Dinacest motiv şi pentru nu genera calendar anual 2021 suisse anti aging, vomfolosi în continuare doar termenii de tumorăbenignă sau malignă, evitând termenul deneoplasm.

Chistul se defineşte ca o cavitate patologicăcu conţinut lichidian sau semisolid, delimitată deo membrană epitelială. Există o controversă înliteratura de specialitate dacă acestea trebuieconsiderate tumori cu conţinut chistic sau suntentităţi anatomopatologice distincte.

pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale

ClasificareAvând în vedere diversitatea entităţilorclinice şi histopatologice benigne, nu există oclasificare standardizată a acestora, fapt pentrucare am încercat să le sistematizăm pe bazacriteriilor definite mai sus, a localizării şi aţesuturilor din care provin.

Pentru simplificare,această sistematizare va cuprinde chisturile şirespectiv tumorile benigne ale părţilor moi oraleşi cervico-faciale, acestea din urmă incluzândpractic toate entităţile cu aspect clinic tumoral inclusiv hiperplazii, hamartoame, coriostoame,teratoame şi tumori benigne propriu-zise.

Chisturile părţilor moi oralesi cervico-facialeSunt în general chisturi de dezvoltare,având cel mai frecvent origine embrionară, darpot fi datorate şi transformării chistice aglandelor salivare chistul mucoid, ranulaafoliculului pilos chistul epidermoid sauglandelor sebacee chistul sebaceu.

Hernia pleoapelor inferioare: cum se îndepărtează fără intervenție chirurgicală

Se datoreazătransformării chistice a incluziilor epiteliale restantede la locul de unire a arcurilor branhiale, pe liniamediană 2. Practic din acest motiv se poate localizaoriunde pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale linia mediană acolo unde structurilesunt formate prin unirea arcurilor branhiale. Localizarea tipică a chistului dermoid esteîn planşeul bucal, pe linia mediană; totuşi poatefi şi paramedian la acest nivel.

Alteori poateapărea sub planul m. Chistul dermoid se poatelocaliza extrem de rar la nivelul limbii, pe liniamediană, sau alteori în loja submandibulară. Chistul dermoid oral Fig.

Chistul dermoid poate varia îndimensiuni de la câţiva milimetri până la cm. Formaţiunea chistică are creştere lentă,asimptomatică, destinde mucoasa acoperitoarenemodificată şi etalează frenul lingual, lăsând săse vadă prin transparenţă conţinutul chisticgălbui.

Chistul dermoid are o consistenţă fermelastică,fiind mobil pe planurile adiacente, iar lapresiune lasă godeu. Prin creştereasa, ajunge să deformeze planşeul bucal anterior şisă împingă limba spre în sus şi spre posterior,inducând tulburări de alimentaţie, fonaţie şi chiarrespiraţie.

Chistul dermoid care se dezvoltă sub planulm. Anatomie patologicăAşa cum sugerează şi numele, chistuldermoid conţine structuri ale dermului. Membrana chistică este groasă, formată dinepiteliu stratificat keratinizat, putând pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale şianexe aberante ale pielii, cum ar fi glandesebacee sau sudoripare.

Conţinutul chisticinclude o mare cantitate de keratină şi de multeori sebum. TratamentTratamentul chistului dermoid este strictchirurgical şi constă în extirparea în totalitate aacestuia, prin abord oral pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale cutanat, în funcţiede localizare. Uneori, pentru formele de maridimensiuni, este necesar abordul mixt, oral şicutanat. Extirparea este de multe ori dificilă, dincauza extinderii formaţiunii chistice mai ales cătrebaza limbii, dar şi din cauza aderenţelor pe care leformează pe măsură ce se fibrozează parcelar, înspecial dacă a fost suprainfectată.

Recidiveledupă extirparea completă sunt extrem de rare Fig. Chistul teratoidPatogenie şi pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale cliniceChistul teratoid este un chist dedezvoltare asemănător chistului dermoid, careare însă caracteristic faptul că includeîntotdeauna structuri derivate din toate cele treistraturi germinative embrionare. Apare printransformarea chistică pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale unor incluzii de celulestern restante de la locul de unire a arcurilorbranhiale, acestea putându-se diferenţia în celemai diverse linii celulare 3 Fig.

Este o formaţiune de natură chistică, darcare conţine suficiente structuri derivate dinaceste straturi embrionare cum ar fi foliculipiloşi şi fire de păr, structuri musculare,cartilaginoase, osoase sau dentareîncât poateavea aparent un caracter solid. Are aceeaşilocalizare şi caractere clinice ca şi chistuldermoid, fiind adeseori dificil de diferenţiat deacesta.

pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale

Un aspect caracteristic le diferenţiazătotuşi: dacă chistul dermoid apare cel maifrecvent la adulţi, chistul teratoid este aproapeîntotdeauna congenital. Chistul teratoid aderă de cele maimulte ori de structurile învecinate, putândinteresa arcul mentonier în unele situaţii.

Anatomie patologicăConţinutul chistului teratoid estecomplex, cu prezenţa de structuri de tip osos,dentar, muscular şi în mod cvasi-constantstructuri similare pielii şi anexelor sale.

Mușchii, fasciile și topografia membrelor superioare și inferioare.

De celemai multe ori, membrana chistică este formatădin epiteliu pluristratificat, dar aceasta poate fiincompletă sau poate chiar lipsi. Tratamentîn situaţiile în care chistul teratoid aredimensiuni importante la naştere şi obstrueazăcăile aeriene superioare, tratamentul chirurgicalare caracter de urgenţă şi asociază uneoriinstituirea unor metode de permeabilizare aacestora, inclusiv traheotomia neonatală.

Extirparea este relativ dificilă, având învedere aderenţele la structurile învecinate şinecesitatea îndepărtării în totalitate aformaţiunii chistice, pentru a evita recidiveledatorate unui potenţial marcat de proliferare aunor focarelor reziduale. Chistul gastrointestinalheterotopicPatogenie şi aspecte cliniceSunt transformări chistice ale unor incluziide ţesut gastrointestinal heterotopic, care potavea localizări variate, oriunde de-a lungultractului digestiv.

Chistul gastrointestinalheterotopic este deci un coriostom cutransformare chistică 4. Localizările la nivelulcavităţii orale sunt relativ rare, putând fi pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale nivelul limbii sau planşeului bucal. Leziunea se prezintă clinic ca o masănodulară de consistenţă pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale, situată de obiceiîn parenchimul lingual, pe linia mediană sauparamedian. Dacă este localizată în bazalimbii, trebuie avută în vedere posibilitateaasocierii cu o guşă linguală.

De asemenea,trebuie avută în vedere posibilitatea existenţeialtor formaţiuni similare de-a lungul tractuluidigestiv, practic la orice nivel.

Diagnostic diferenţialDiagnosticul diferenţial al acestor leziunicu localizare la nivelul porţiunii orale a limbii sauîn planşeul anterior se face cu celelalte chisturide dezvoltare chistul dermoid, chistul teratoid şi cu cele salivare mucocel, ranulă.

Deasemenea, se poate face diagnostic diferenţialcu hamartoame hemangioame saulimfangioame de mici dimensiuni localizate laacest nivel, sau cu coriostoame condroame sauosteoame ale limbii. Pentru chisturile gastrointestinaleheterotopice situate pe faţa dorsală a Iimbii, întreimea posterioară, diagnosticul diferenţial sepoate face cu guşa linguală. Un alt diagnosticdiferenţial este cu tumorile maligne ale limbii,cu debut nodular, mai ales cu formele de tiprabdomiosarcom. Anatomie patologicăCapsula acestui chist este frecventincompletă, din punct cea mai bună loțiune de corp naturală anti-îmbătrânire vedere microscopicfiind formată din epiteliu pluristratificat şi dinepiteliu gastric sau intestinal specializat.

Uneorieste prezent şi un strat muscular. TratamentAbordul chirurgical este oral şi vizeazăextirparea formaţiunii chistice împreună cuţesutul perilezional nemodificat clinic, având învedere capsula incompletă. Recidivele sunt raredupă excizia completă. Chistul limfoepitelial oralPatogenie şi aspecte cliniceEste o leziune rară cu origine la nivelulstructurilor limfoide ale cavităţii orale inelul luiWaldayer: amigdalele palatine, amigdalelelinguale şi structurile adenoide faringienefiindlocalizată la acest nivel.

Poate deriva şi dinstructuri adenoide accesorii, putând apărea lanivelul planşeului bucal, feţei ventrale a limbii,marginilor acesteia sau la nivelul văluluipalatin 5. Se întâlnesc la orice vârstă, dar estemai frecvent la adulţii tineri. Are o structură similară chistului branhial,dar este de dimensiuni mult mai mici. Seprezintă ca o formaţiune nodulară submucoasă,de dimensiuni mai mici de 1 cm, rareoridepăşind 1, 5 cm.

Mucoasa acoperitoare estenemodificată, iar leziunea are o culoare albicioasăsau gălbuie care transpare prin mucoasă; lapalpare formaţiunea are pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale cosmetic shop magazine şieste nedureroasă. Leziuni similare se pot dezvolta şi lanivelul parotidei, având aspect nodular cudimensiuni de cm.

Diagnostic diferenţialSe face cu adenoamele glandelor salivaremici, dar şi cu toate formaţiunile chistice culocalizare la nivelul cavităţii orale. Localizarea lanivelul structurilor adenoide ale inelului luiWaldayer orientează într-o oarecare măsurădiagnosticul. Anatomie patologicăAspectul histopatologic este identicchistului branhial, luând practic naştere printransformarea chistică a incluziilor epiteliale dela acest nivel.

Este tipică prezenţa de incluziide ţesut pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale în peretele chistic - de cele maimulte ori constituind un strat care circumscrieîntregul chist.

Alteori, acest strat limfoid estediscontinuu sau doar sub formă de insule deţesut. TratamentTratamentul chisturilor limfoepitelialeorale este chirurgical şi constă în excizia întotalitate a acestuia.

Indicatii si contraindicatii

După extirparea completă,riscul de recidivă este minim. Chisturilelimfoepiteliale parotidiene necesită parotidectomiesuperficială. Chistul branhial chistul limfoepitelial cervical,chistul cervical lateral Patogenie şi aspecte cliniceChisturile branhiale sunt localizate de-alungul m. O altă teorie susţine că este vorba de incluziuniale unui epiteliu de tip salivar probabil dinparotidă restante la nivelul unui ganglionlimfatic, şi care ulterior degenerează chistic,teorie susţinută şi de prezenţa elementelorlimfoide care se evidenţiază la examenulhistopatologic al peretelui chistului branhial 6.

Chistul branhial apare în special laadolescenţi sau adulţi tineri, mai frecvent lasexul feminin. Unele studii statistice arată cădouă treimi dintre pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale branhiale apar pepartea stângă, şi doar o treime pe partea dreaptă- fapt contestat de alţi autori 7.

  1. Compendiu De Chirurgie Oro-maxilo-faciala - Alexandru Bucur [zpnxq7y4v]
  2. Burtă Se pare că totul este perfect cu tine, cu pielea curată, cu părul bine îngrijit și strălucitor, dar pungile tale pot fi ruinate numai de pungi sub ochi, acestea sunt cercuri întunecate!
  3. Liftingul endoscopic este contraindicat persoanelor cu boli cardiovasculare, endocrine, genito-urinale, infecțioase.
  4. Revizuirea măștii anti-îmbătrânire talika
  5. Crema pentru regenerarea pielii fetei
  6. Produse anti-imbatranire cu telomeraza

Chistul branhial are o perioadă lungă delatenţă, după crema eucerin pareri se dezvoltă rapid volumetric,în aproximativ săptămâni, deseori pacienţiifăcând o corelaţie între o infecţie acută a căiloraeriene superioare şi debutul creşterii rapide achistului branhial.

Se prezintă ca o masă cervicalăsituată pre- şi sub-sternocleidomastoidian, în treimea superioară şi medie a acestuia, în dreptulbifurcaţiei carotice. Poate fi localizat şiperiangulomandibular, sau, mai rar, în treimeainferioară a muşchiului sterno-cleido-mastoidian.

Chistul branhial Fig. Tegumentele acoperitoare sunt nemodificate, iarla palpare are o consistenţă moale saufluctuenţă şi nu se mobilizează cu mişcărilecapului şi nici în deglutiţie. Totuşi, deşi nu estefixat, nu se mobilizează liber, având raport intimcu carotida externă şi cea internă, insinuândusepe sub pântecele posterior al m.

Nu aderă la planul tegumentar,este nedureros, dar, atunci când se suprainfectează,palparea acestuia este dureroasă,tegumentele au aspect destins, pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale prezentând semnele clinice locale şigenerale ale unei supuraţii laterocervicale. Anatomie patologicăPeretele chistului branhial este gros şiformat de cele mai multe ori din epiteliupavimentos stratificat, keratinizat sau nu, alteoriputând fi de tip pseudostratificat sau respiratorciliat, putând prezenta ulceraţii, atunci când afost suprainfectat.

Un strat de ţesut limfoidcircumscrie parţial sau în întregime peretelechistic, fiind adeseori organizat în adevăratecentre germinative. Conţinutul chistului este unlichid tulbure, lăptos, în care se găsescnumeroase celule epiteliale descuamate. Cândse suprainfectează, conţinutul devine purulent. TratamentAbordul chirurgical este cervical, printr-oincizie tegumentară pliuri nazolabiale șanțuri nazolacrimale, astfel încâtcicatricea postoperatorie să fie disimulată întrunpliu natural al gâtului.

Extirparea chistului branhialpresupune desprinderea acestuia de pachetulvasculo-nervos al gâtului, iar în porţiunea sasuperioară, de peretele lateral al faringelui şi devârful apofizei stiloide.

Acest lucru este foartedificil în cazul chisturilor branhiale suprainfectate,care aderă la aceste structurianatomice. Extirpat în totalitate, chistul branhialnu recidivează Fig. Sunt citate cazuri de malignizare a chistuluibranhial. Totuşi se consideră că în fapt ar fivorba despre metastaze ganglionare cu conţinutchistic, ale unor tumori maligne de la nivelulcavităţii orale sau orofaringelui, şi nu detransformarea malignă a epiteliului unui chistbranhial 8.

Figura Aspect clinic şi intraoperator al unui chist branhial:a, b - imagine clinică; c - imagine RMN; d, e, f - imagini intraoperatorii cu disecţia pe planurişi conservarea structurilor anatomice; g - aspect macroscopic al chistului branhial extirpat;h - drenaj aspirativ şi sutură intradermică cazuistica Prof. Bucur Chistul canalului tireoglos chistul median al gâtului Patogenie şi aspecte cliniceChisturile canalului tireoglos apar prinactivarea transformării chistice a unor incluziiepiteliale embrionare restante la nivelulcanalului tireoglos.