Gelul SILICIUM G5 Gel 50 ml-Bioscem-pentru regenerarea articulatiilor

Formula minerala zeolit ​​anti imbatranire

Filtrocel: zeolita com eficiência bacteriológica

În temeiul obligației de înghețare a fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de către IRISL, se interzice încărcarea sau descărcarea unor încărcături pe nave deținute sau navlosite de către IRISL sau de astfel de entități sau de pe astfel de nave, în porturile statelor membre. Obligația înghețării fondurilor și a resurselor economice ale IRISL și ale entităților desemnate deținute sau controlate de IRISL nu necesită confiscarea sau sechestrul navelor deținute de aceste entități sau a încărcăturilor transportate de acestea, în măsura în care aceste încărcături aparțin terților, nici reținerea membrilor echipajelor angajați de acestea.

În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, naționalitatea, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia.

măști de față cu drojdie anti îmbătrânire

În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

În ceea ce privește liniile aeriene și companiile maritime, anexele VIII și IX includ, de asemenea, dacă sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea fiecărei nave sau aeronave care aparține unei companii care figurează pe listă, cum ar fi numele sau numărul de înregistrare original.

Articolul 29 1 Articolul 23 alineatul 3 nu interzice instituțiilor financiare sau de credit să crediteze conturile înghețate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism aflat pe listă, cu condiția ca sumele suplimentare primite în astfel de conturi să fie la rândul lor înghețate.

Instituția financiară sau de credit informează fără formula minerala zeolit ​​anti imbatranire autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

Materiale Si Tehnologii Neconventionale PDF

Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente în cazul în care are o valoare egală cu sau mai mare de 10 Formula minerala zeolit ​​anti imbatranire b orice alt transfer cu valoare mai mică de 40 EUR se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităților competente în cazul în care are o valoare egală cu sau mai mare de 10 EUR; c orice alt transfer în valoare egală cu sau mai mare de 40 EUR necesită o autorizare prealabilă din partea autorităților competente.

tencuiala antirid recenzii înainte și după

Atunci când sunt mai mulți prestatori de servicii de plată care acționează ca intermediari, numai primul prestator de servicii de plată care procesează transferul are obligația de a respecta obligația de a notifica sau a solicita autorizarea, după caz. Orice notificare sau cerere de autorizare trebuie adresată autorităților competente ale statului membru în care este stabilit prestatorul de servicii de plată; vii În cazul în care mai mulți prestatori de servicii de plată sunt implicați într-o serie de transferuri de fonduri legate între ele, transferurile în cadrul Uniunii includ o trimitere la autorizația acordată în temeiul prezentului articol.

Filtru de schimb pentru Cap de dus NaturaSpa

O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare. Se consideră că autorizația este acordată în cazul în care o autoritate competentă a primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizații și nu a formulat, în termen de patru săptămâni, obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri.

În cazul în care au fost formulate obiecții din cauza unei anchete aflate în desfășurare, autoritatea competentă declară acest lucru și comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp.

  1. Materiale Si Tehnologii Neconventionale PDF | PDF
  2. Detoxicolon pulbere este un produs natural conceput pentru detoxifierea si accelerarea tranzitului intestinal.
  3. Echantillons gratuits pour suisse anti aging

Autoritățile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și referitoare la aplicarea legii de care au nevoie pentru desfășurarea anchetei.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizațiile refuzate.

  • 7 crema antirid
  • Kiehls crema de ochi
  • Scris de Dr.

Articolul 31 1 Sucursalele și filialele care intră sub incidența articolului 49 ale instituțiilor de credit și financiare cu sediul în Iran notifică autorității competente a statului membru în care sunt stabilite toate transferurile de formula minerala zeolit ​​anti imbatranire efectuate sau primite de acestea, numele părților, valoarea și data tranzacțiilor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data efectuării sau de la data primirii transferului de fonduri.

În cazul în care există informații disponibile, notificarea trebuie să precizeze natura tranzacției și, după caz, natura produselor care fac obiectul tranzacției și, în special, să precizeze dacă este vorba de produse care sunt figurează în anexele I, II, III, IV, V, VI sau VII la prezentul regulament și, în cazul în care exportul acestora face obiectul unei autorizații, să precizeze numărul licenței acordate.

produse naturale anti-îmbătrânire pentru casă

FIU sau respectiva autoritate competentă servesc drept centru național de primire și analiză a declarațiilor privind tranzacțiile suspecte în legătură cu posibile încălcări ale prezentului regulament. FIU sau o altă autoritate competentă în acest domeniu are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a-și îndeplini în mod corespunzător această atribuție, inclusiv la analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

Articolul 34 Se interzice: a vânzarea sau cumpărarea de obligațiuni formula minerala zeolit ​​anti imbatranire sau garantate de stat, emise ulterior datei de 26 iulieîn mod direct sau indirect, către sau de la următoarele entități: i Iran sau guvernul Iranului, precum și organismele, societățile și agențiile sale publice; ii o instituție de credit sau financiară cu sediul în Iran sau orice instituție de credit sau financiară menționată la articolul 32 alineatul 2 ; iii o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele i sau ii sau sub îndrumarea acestuia; iv o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat ă în proprietatea sau sub controlul unei persoane, al unei entități sau al unui organism menționat la punctele iii sau iii.

Produse în categoria SUPLIMENTE

Articolul 35 1 Se interzice furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare, ori brokerajul de servicii de asigurare sau reasigurare pentru: a Iran sau guvernul Iranului, precum și organismele, societățile și agențiile sale acid hialuronic la 20 de ani b o persoană, entitate sau organism iranian, altele decât o persoană fizică; sau c o persoană fizică sau juridică, o entitate formula minerala zeolit ​​anti imbatranire un organism, atunci când acționează în numele unei persoane juridice, al unei entități sau al unui organism menționat la litera a sau b sau sub îndrumarea acestuia; 2 Alineatul 1 literele a și b nu se aplică furnizării sau brokerajului de servicii de asigurare obligatorie sau de răspundere civilă, ori de reasigurare persoanelor, entităților și organismelor iraniene stabilite în Ierburi și alimente anti-îmbătrânire și nici furnizării de servicii de asigurare misiunilor diplomatice și consulare iraniene din Uniune.

Alineatul 1 litera c nu împiedică furnizarea de servicii de asigurare sau de reasigurare, ori brokerajul de servicii de asigurare proprietarului unei nave, al unei aeronave sau al unui vehicul navlosit de către o persoană, o entitate sau un organism menționat la alineatul 1 litera a sau b.

În sensul alineatului 1 litera cnu se consideră că o persoană, o entitate sau un organism acționează sub îndrumarea unei persoane, unei entități sau unui organism menționat ă la alineatul 1 literele a și b în cazurile în care indicațiile respective servesc transbordării, încărcării, descărcării sau tranzitării în siguranță a unei nave sau aeronave aflate cu titlu temporar în apele iraniene sau în spațiul aerian iranian.

Articolul 37 1 Se interzice furnizarea de servicii de buncheraj sau de aprovizionare a navelor sau orice alte servicii pentru nave, destinate navelor deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, o entitate sau un organism iranian, atunci când prestatorii serviciilor respective dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, obținute pe baza informațiilor furnizate înainte de sosire și înainte de plecare menționate la articolul 36, care constituie motive legitime de a se considera că navele transportă produse incluse în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export este interzis în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare și de siguranță.

Toate confiscările și distrugerile pot fi efectuate, în conformitate cu legislația națională sau cu o decizie a unei autorități competente, pe cheltuiala importatorului sau pot fi recuperate de la orice altă persoană sau entitate responsabilă de tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.

Articolul 39 În sensul articolului 8, al articolului 9, al articolului 17 alineatul 2 litera b și al articolelor 30 și 35, orice organism, entitate sau orice deținător al unor drepturi care decurg din atribuirea inițială, anterior datei de 27 octombriede către un guvern suveran, altul decât cel al Iranului, a unui acord de împărțire a producției, nu este considerat a fi o persoană, o entitate sau un organism iranian.

În astfel de cazuri și în ceea ce privește articolul 8, autoritatea competentă a statului membru poate solicita garanții adecvate cu privire la utilizatorii finali din partea oricărui organism sau a oricărei entități pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul oricăror echipamente sau tehnologii-cheie prevăzute în lista din anexa VI.

Formula minerala zeolit ​​anti imbatranire 40 1 Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele: a furnizează de îndată autorităților formula minerala zeolit ​​anti imbatranire ale statelor membre în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 23, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul formula minerala zeolit ​​anti imbatranire membre; b cooperează cu autoritățile competente cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

Pastă de dinți și geluri

Articolul 41 Se interzice participarea, cu bună știință și deliberat, la activitățile al căror obiect sau efect este acela de a eluda măsurile menționate la articolele 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 31, 35 sau Articolul 42 1 Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care întreprinde măsura respectivă sau a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

Articolul 43 1 Un stat membru poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că obligațiile care decurg din dreptul internațional, din dreptul Uniunii sau din dreptul național privind sănătatea și siguranța lucrătorilor și protecția mediului sunt respectate atunci când cooperarea cu o persoană, o entitate sau un organism din Iran poate fi afectată prin punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 44 1 Comisia și statele membre se informează reciproc, formula minerala zeolit ​​anti imbatranire fiecare trei formula minerala zeolit ​​anti imbatranire, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special: a cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 23 recenzii despre cremele anti-imbatranire la autorizațiile acordate în temeiul articolelor 24, 25, 26 și 27; b cu privire la încălcările și problemele de aplicare a legii și hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

Articolul 46 1 Atunci când Consiliul de Securitate sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include această persoană fizică sau juridică, această entitate sau acest organism în anexa VIII.

Detoxifiere

Articolul 47 1 Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea acestora în aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Articolul 48 1 Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și prezintă identitatea acestora pe site-urile internet enumerate în anexa X. Comisia este informată de către statele membre cu privire la orice modificare a adreselor site-urilor internet enumerate în anexa X.

Articolul