reeds rocket pecan cracker little rock arkansas

Dupont de nemours suisse anti aging

Îngrijirea orală: de la provocare la plăcere

Revista de proprietate intelectuală Intellectus : apare din anulavând o periodicitate trimestrială; abordează multilateral diverse aspecte ale proprietății dupont de nemours suisse anti aging, prevederile legislației naționale şi internaționale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite domenii ale ştiinței, economiei şi tehnicii; face parte din Lista revistelor ştiințifi ce de profi l, fi ind acreditată în categoria de clasifi care B la profi lurile: drept, tehnică, biologie, chimie, economie; în calitate de coeditor al revistei este Consiliul Național pentru Acreditare şi Atestare CNAA.

Andrei Doga nr. Soiuri de plante Indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate Aviz informativ consultare publică Lista indicațiilor geografi ce ale Uniunii Europene propuse spre protecție în Republica Moldova în baza Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acesteia privind protecția indicațiilor geografi ce ale produselor agricole şi alimentare Lista indicațiilor geografi ce pentru vinuri Lista indicațiilor geografi ce pentru băuturi spirtoase V.

Comisia de mediere Decizii ale instanțelor judecătoreşti X. Monitor XI. Materiale de informare din domeniul proprietății intelectuale Plant varieties Geographical indications, appellations of origin, traditional specialties guaranteed Information notice Public consultation List of geographical indications of the European Union proposed for protection in the Republic of Moldova under the Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union and the European Atomic Energy Community and its Member States on the protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs The List of Geographical Indications for Wines The List of Geographical Indications for Spirits V.

Mediation Board Court decisions X. Intellectual property information materials Secțiuni speciale sunt destinate invențiilor, soiurilor de plante, mărcilor, indicațiilor geografi ce, denumirilor de origine, desenelor şi modelelor industriale. Persoanele interesante pot urmări regimul juridic al cererilor de solicitare a protecției, al obiectelor de proprietate industrială brevetate şi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

Buletinul include indexuri lunare şi semestriale sistematizate. În Buletin se publică acte ofi ciale, regulamente, convenții internaționale, acorduri bilaterale, norme şi standarde în domeniu etc. Special sections are destined for inventions, plant varieties, trademarks, geographical indications, appellations of origin, industrial designs.

reeds rocket pecan cracker little rock arkansas

Users of this information will be able to follow the legal regime of the applications requiring protection, the industrial property objects patented and registered in the Republic of Moldova.

The Bulletin comprises the monthly and semi-annual regular indexes. In the Bulletin are published offi cial acts, regulations, international conventions, bilateral agreements, standards in the fi eld etc. În conformitate cu Legea, brevetele de invenție sunt eliberate de AGEPI şi certifi că prioritatea, calitatea de autor şi dreptul exclusiv al titularilor de brevete asupra invențiilor.

Les éphémérides d'Alcide

O invenție este brevetabilă, dacă este nouă, rezultă dupont de nemours suisse anti aging activitate inventivă şi este susceptibilă de aplicare industrială. Cererea de brevet se depune la AGEPI de către orice persoană care dispune de dreptul de a solicita brevet, personal sau prin reprezentant, şi trebuie să includă documentele prevăzute la art. În prezenta Secțiune se publică datele referitoare la cererile de brevet de invenție, brevetele şi brevetele de scurtă durată acordate, în special datele dupont de nemours suisse anti aging ce, rezumatele şi, după caz, materialele grafi ce ale acestora, datele bibliografi ce referitoare la cererile de brevet european pentru care se solicită validarea în Republica Dupont de nemours suisse anti aging şi la brevetele europene validate, precum şi listele brevetelor şi brevetelor de scurtă durată eliberate.

Rezumatele cererilor de brevet şi ale brevetelor acordate se publică în ordinea indicilor Clasifi cării Internaționale de Brevete CIBprima literă din indice fi ind simbolul unei secțiuni CIB. Legal protection of inventions in the Republic of Moldova is afforded on the basis of the Law No. In accordance with this Law, the patents for invention are granted by the AGEPI and shall attest to the priority date, the authorship and the exclusive right of patent owners in the invention.

An invention may be patented if it is new, if it involves an inventive step and if it is susceptible of industrial application.

VASILE CHIRICA DUMITRU BOGHIAN ARHEOLOGIA PREISTORICĂ A LUMII PALEOLITIC - MEZOLITIC

The patent application shall be fi led with the AGEPI, directly or through a representative, by any person entitled to apply for a patent, and shall contain the documents provided for in Art. In the Section are published data on patent applications, granted patents and short-term patents for invention, particularly bibliographic data, abstracts and, where appropriate, graphic materials thereof, bibliographic data on European patent applications for which validation in the Republic of Moldova is sought and on validated European patents, and lists of issued patents and short-term patents for invention.

The abstacts of the patent applications and of the granted patents are published in the order of the International Patent Classifi cation IPC indexes, the fi rst letter being the symbol of a IPC section.

Descrierile cererilor de brevet, ale căror rezumate sunt publicate în BOPI, se află în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost. Conform art. P ublication of patent applications in BOPI provides for the applicant a provisional protection in accordance with Art.

Descriptions of the patent applications, the abstracts of which are published in BOPI, are available to the public in the AGEPI dupont de nemours suisse anti aging and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE. LA ROUMANIE. L ...

According to Art. Invenţia se mai referă la o soluţie stabilă injectabilă cu un conţinut redus de noradrenalină, practic lipsită de agenţi antioxidanţi şi conservanţi, precum şi la utilizările acesteia în domeniul medical şi farmaceutic. The invention further provides a stable, injectable solution with low content of noradrenaline, substantially free of anti-oxidizing and preservative agents, as well as uses thereof in the medical and pharmaceutical fields.

dupont de nemours suisse anti aging

The compounds have the general Formula I : Claims: 61 Fig. În exemplele de realizare particulare, structura compuşilor este prezentată prin formula I: I, în care R 1, R 2, R 3 şi R 4 sunt astfel cum sunt descrişi în prezenta invenţie.

Prezenta invenţie se referă, de asemenea, la compoziţii farmaceutice care includ un compus cu formula I sau săruri acceptabile farmaceutic, sau co-cristale ale acestuia, precum şi la metode de utilizare a acestor compuşi şi compoziţii pentru tratarea stărilor mediate de Syk. The present invention further provides pharmaceutical compositions that include a compound of Formula I, or pharmaceutically acceptable salts or cocrystals thereof, and methods of using these compounds and compositions to treat conditions mediated by Syk.

Claims: 33 Fig. Procedeul de obţinere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasă constă în creşterea acestora într-un volum închis cu utilizarea agenţilor chimici de transport. Pentru creşterea monocristalelor se utilizează un germene de ZnO cu orientarea cristalografică []Zn sau [ī]O. Creşterea se efectuează la temperatura de C. The process for gaseous-phase production of ZnO single crystals involves their growth dupont de nemours suisse anti aging a closed volume using chemical transport agents.

dupont de nemours suisse anti aging

For the growth of single crystals is used a ZnO seed with the crystallographic direction []Zn or [ī]O. The growth is carried out at the temperature of C. Claims: 2 Fig. O cerere de brevet european, pentru care s-a plătit taxa de validare, şi un brevet european validat, vor avea aceleaşi efecte ca şi o cerere de brevet sau un brevet în conformitate cu Legea Nr.

A GEPI shall publish any request for validation after it has been informed by the EPO that the prescribed validation fee has been paid, but not before the expiry of a time limit of 18 months from the filing date or, if priority has been claimed, the earliest priority date. A European patent application for which the validation fee has been paid and a validated European patent shall have the same effects as a patent application and a patent in accordance with the Law No. A ny person concerned shall be entitled to request a full or partial revocation of any decision to grant a patent within 6 months as from the date of publication of the mention of the grant of the patent.

Societățile Secrete

Unealta pentru muşuroirea plantelor include un cadru 1 cu roţi de sprijin, pe care este montată o bucşă 2 cu elemente de fixare 3 la capete, nişte braţe portante curbe 4 şi 5 cu elemente de fixare 6 pentru reglarea unghiului de înclinare a unor baterii de discuri amplasate pe un ax, fixat de un cadru 8care comunică cu o flanşă 7totodată braţele 4 şi 5 cu un capăt sunt montate, cu posibilitatea rotirii lor, în bucşă 2iar cu celălalt capăt în flanşă 7care este executată cu posibilitatea reglării unghiului de atac şi amplasată cu posibilitatea deplasării paralel axei bateriei de discuri.

Dupont de nemours suisse anti aging tool for hilling plants comprises a frame 1 with support wheels, on which is mounted a sleeve 2 with locating fixtures 3 at the ends, injectare acid hialuronic cearcane carrying levers 4 and 5 with locating fixtures 6 for adjusting the angle of inclination of the disc batteries located on an axle, fixed to a frame 8which communicates with a flange 7at the same time the levers 4 and 5 have one end mounted, with the possibility of their rotation, in the sleeve 2and the other end in dupont de nemours suisse anti aging flange 7which is made with the possibility of adjusting the angle of attack and is placed with the possibility of movement parallel to the axis of the disc batteries.

Claims: 1 Fig. Instalaţia, conform invenţiei, include un separator ermetic crema de noapte anti-imbatranire 2021 cu un nivelmetru 7un manometru 8 şi un filtru de zeolit 9 cu un ştuţ 10 de evacuare a biogazului purificat, în interiorul separatorului 6în partea inferioară este amplasat un barbotor 5conectat printr-o conductă 4 cu un saturator 3unit la conductele dupont de nemours suisse dupont de nemours suisse anti aging aging, 2 de admisiune a apei şi a biogazului; un desorber de tip deschis 14în interiorul căruia este amplasată o umplutură sferică magnetică 15un barbotor 13conectat prin intermediul unei conducte 12 cu separatorul 6o ţeavă 18 de evacuare a apei, amplasată coaxial cu desorberul 14 şi unită cu un vas 19care este unit printr-o conductă cu o pompă 20 de recirculare a apei, în partea exterioară a desorberului 14 este amplasat un solenoid 16conectat cu un potenţiometru Instalaţia mai conţine un comutator 21conectat cu manometrul 8potenţiometrul 17pompa de recirculare 20precum şi cu ventile electromagnetice V1-V5.

The plant, according to the invention, comprises a hermetic separator 6provided with a level gauge 7a pressure gauge 8 and a zeolite filter 9 with a nozzle 10 for withdrawal of cleaned biogas, inside the separator 6in the lower part is placed a bubbler 5connected through a pipeline 4 to a saturater 3connected to pipelines 1, 2 for introduction of water and biogas; an opentype desorber 14inside which is placed a magnetic spherical load 15a bubbler 13connected through a pipeline 12 to the separator 6a water outlet pipe 18placed coaxially with the desorber 14 and connected to a tank 19which is connected through a pipeline to a water recirculating pump 20on the outer side of the desorber 14 is installed a solenoid 16connected to a voltage regulator The plant also comprises a commutator 21connected to the pressure gauge 8the voltage regulator 17the recirculating pump 20and to electromagnetic valves V1-V5.

dupont de nemours suisse anti aging

Se aplică în sinteza ivabradinei şi a sărurilor sale de adiţie cu un acid farmaceutic acceptabil. It is applied in the synthesis of ivabradine and addition salts thereof with a pharmaceutically acceptable acid. Metoda, conform invenţiei, include prelevarea probei, separarea biomasei de mediul lichid, amestecarea biomasei cu apă distilată în raport detratarea cu microunde la puterea de W în decurs de 5 min, măsurarea cu ajutorul spectrofotometrului a absobanţei la lungimea de undă de nm şi determinarea cantităţii de biomasă, utilizând curba de etalonare.

dupont de nemours suisse anti aging

The method, according to the invention, involves sampling, separation of biomass from the liquid medium, mixing of biomass with distilled water in a ratio ofmicrowave treatment at a power of W for 5 minutes, measurement with the help of a spectrophotometer of the absorbance at a wavelength of nm and quantification of biomass, using the calibration curve.

Instalaţia de conversiune a energiei valurilor, conform primei variante, conţine cel puţin două palete 1, 2amplasate paralel, fiecare fiind executată dintr-un şir de secţiuni identice, unite articulat între ele. Paletele 1, 2 sunt unite prin intermediul unor montanţi 3amplasaţi paralel unul faţă de celălalt. La unul din capete paletele 1, 2 sunt fixate rigid, iar pe lungimea rămasă articulat, cu posibilitatea deplasării reciproce în direcţie longitudinală.

De palete 1, 2 şi montanţi 3 sunt fixaţi hidrocilindri 4 sau motoare hidraulice rotative, care sunt unite într-un contur comun cu o conductă de presiune, o conductă de alimentare, o turbină hidraulică sau un motor hidraulic, care este unit cu un generator electric.

Instalaţia este dotată cu o ancoră 5 şi plute 6. The wave energy conversion plant, according to the first embodiment, comprises at least two blades 1, 2placed in parallel, each of which is made of a series of identical pivotally interconnected sections.

The blades 1, 2 are connected by means of props 3placed in parallel to each other. At one end the blades 1, 2 are fixed rigidly, and on the remaining length pivotally, with the possibility of mutual displacement in the longitudinal direction.

  • Les éphémérides d'Alcide 4 février
  • Omul Bibliografie Capitolul 3.
  • Societățile Secrete | PDF
  • reeds rocket pecan cracker little rock arkansas
  • Dans le téléroman «Chez Denise», Denise Filiatrault raconte l'univers un peu loufoque d'un restaurant.

To the blades 1, 2 and props 3 are fixed hydraulic cylinders 4 or rotary hydraulic motors, connected in a general circuit to a pressure pipeline, a supply pipeline, a hydraulic turbine or a hydraulic motor, which is connected to an electric generator. The plant is equipped with an anchor 5 and floats 6.

The plant, according to the second embodiment, is characterized in that it comprises a blade connected by means of props to a bar placed in parallel and made of a series of identical pivotally interconnected sections. Claims: dupont de nemours suisse anti aging Fig.

Procedeul, conform invenţiei, prevede introducerea în proba analizată a soluţiei de glucoză şi de clorură de 2,3,5-trifeniltetrazoliu TTCincubarea amestecului, extragerea ulterioară cu alcool, determinarea colorimetrică a densităţii optice a soluţiei colorate de trifenilformazan TFF formate în rezultatul reacţiei de dehidrogenare a TTC cu calcularea ulterioară a activităţii dehidrogenazei, totodată, în componenţa amestecului supus analizei se introduce scualenă şi soluţie tampon de fosfat cu ph-ul 7,2, procesul de incubare având loc în condiţii mezofile timp de min cu agitare ulterioară, iar calcularea activităţii dehidrogenazei se efectuează după formulă.

The process, according to the invention, provides for the introduction into the analyzed sample of the glucose and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride TTC solution, placă anti-îmbătrânire tesla swiss of the mixture followed by extraction with alcohol, colorimetric determination of the optical density of the colored triphenylformazan solution obtained as a result of TTC dehydrogenation reaction followed by calculation of dehydrogenase activity, at the same time into the composition of the analyzed mixture is introduced squalene and phosphate buffer solution with ph 7.

Odată cu publicarea menţiunii privind acordarea brevetului de invenţie de scurtă durată documentele cererii sunt expuse în biblioteca AGEPI, accesibile publicului, şi pot fi consultate direct sau se pot comanda cópii, contra cost.

dupont de nemours suisse anti aging

At the same time as the publication of the mention of the decision to grant a short-term patent for invention, the application documents shall be made available to the public in the AGEPI library, and may be consulted directly or copies may be ordered for payment of an additional fee. Instalaţia, conform invenţiei, conţine o plută dreptunghiulară 1 cu o tijă triunghiulară 15 cu un inel 16 pentru fixarea unei funii